‘Bitkisel Viagra’ kategorisi için Arşiv

Viagra, Levitra, Cialis Satış

Cumartesi, 04 Aralık 2010
Film tablet Fiyat Hap başına Siparişi
Viagra 50 mg x 10 tablet $36.95 $3.70 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 20 tablet $53.95 $2.70 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 30 tablet $67.95 $2.27 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 60 tablet $107.95 $1.80 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 90 tablet $141.95 $1.58 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 120 tablet $165.95 $1.38 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 180 tablet $226.95 $1.26 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 270 tablet $309.95 $1.15 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 360 tablet $396.95 $1.10 Viagra Hemen Al
Cialis20 mg x 10 tablet $44.95 $4.50 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 20 tablet $69.95 $3.50 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 30 tablet $92.95 $3.10 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 60 tablet $154.95 $2.58 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 90 tablet $199.95 $2.22 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 120 tablet $226.95 $1.89 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 180 tablet $303.95 $1.69 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 270 tablet $403.95 $1.50 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 360 tablet $503.95 $1.40 Cialis Hemen Al
Levitra 20 mg x 10 tablet $49.95 $5.00 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 20 tablet $79.95 $4.00 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 30 tablet $99.95 $3.33 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 60 tablet $174.95 $2.92 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 90 tablet $239.95 $2.67 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 120 tablet $292.95 $2.44 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 180 tablet $395.95 $2.20 Levitra Hemen Al

Bununla birlikte etkinliğin oranı viagra fiyatı, cialis ve levitra ile kıyaslandığında daha düflük kalmaktadır

Cuma, 23 Temmuz 2010

20 mg levitra fiyatıÇeviri: www.viagraeczane.com. Radikal prostatektomi erken evre prostat kanserli hastalarda küratif olarak kabul edilen bir tedavi yöntemidir. Ancak sinir koruma tekniklerindeki gelişmelere rağmen bu olgularda postoperatif erektil disfonksiyon hala önemli bir sorundur. Klinik bulgular RP sonrasındaki kavernozal sinir hasarına ek olarak korpus kavernozum içinde özellikle de düz kas hücrelerinde kayıp, kollajen depozitlerinde artma ve sinüzoidlerde endoteliyal hasarlanma şeklinde değişikliklerin meydana geldiğini göstermiştir. Ancak, kavernozal sinir rezeksiyonu aynı zamanda kavernozal düz kas hücreleri içinde indüklenebilir nitrik oksit sentazın spontan indüksiyonuna da yol açar. iNOS salınımı lokal cGMP düzeyinde artışa ve bu da lokal NO’da artışa neden olur. Bu iki ürün kollajen üretimini inhibe eder ve SM’yi korur. Bu çalışmada tek taraşı veya çift taraşı CNR ile tedavi edilen ratlarda günlük tek doz oral verilen uzun etkili bir PDE5 inhibitörü olan cialis erektil cevaba ve korporal histolojinin bütünlüğünün korunmasına etkili olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ratlar, BCNR ve UCNR yapılanlar, BCNR ve UCNR yapılarak cialis 20 mg verilenler, sham operasyonu yapılanlar olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. İntrakavernozal basınç, SMC-kollajen oranları, α-düz kas aktin ve korporal hücre proliferasyonu değerlendirilmiştir. UCNR ve BCNR grubunda, özellikle SMC kompartmanındaki azalmadan kaynaklanan SMC-kollajen oranındaki düşüşün orta derecede olduğu görüldü. Fakat cialis ile bu oran hemen hemen normalleşti. Cialis ile tedavi edilen ratlardaki ASMA içeriği tedavi edilme yenlere göre %60 oranında arttı. UCNR ve BCNR sonrasındaki kollajen artışı cialis kullananlarda görülmedi. Hatta bu değer normal kollajen içeriğinden bile daha alt değerlere düştü. Kollajen 3’ün kollajen 1’e olan oranında CNR veya cialis tedavisi ile önemli bir değişiklik olmadı. CNR’nin indüklediği apoptozisde artma ve hücre replikasyonunda azalma ile ilişkili korporal düz kas kaybı cialis tedavisi ile önlendi. CNR ile 3-4 kat artan iNOS üzerinde cialis etkisi olmadı. Cialis tedavisi CNR’den sonra oluşan papaverine düşük cevabı ve kavernozometri tarafından ölçülen intrakavernozal basınçtaki yüksek düşme oranını normale döndürdü. Cialis CNR’nin sebep olduğu penil şaftın kollajen içeriğindeki artışı, korporal düz kas hücre içeriğindeki azalışı, SMC-kollajen ve replikasyon indeksini, kollajen 3/1 oranındaki düşmedeki iyileşmeyi ve apoptotik indeksteki artışı normalleştirdi. Cialis TGFß1, iNOS ve ksantin oksiredüktaz düzeyleri artış etkisi yoktu. Cialis ile elde edilen sonuçlar histolojik değişikliklerden korunma ve kavernozometri tarafından tespit edilen akım oranlarının değerleri bakımından daha öncesinde levitra ve viagra ile elde edilen sonuçlarla benzerdi. Ancak levitra intrakavernozal papaverine normal cevabı düzenlemede daha az etkiliydi. Günlük tek doz cialis kollajen depozitlerinin azaltılmasında ve hücre proliferasyonu stimülasyonunda viagra daha fazla etkiliydi. Levitra’nın kollajen depozitleri üzerine etkisi ise ölçülmemişti. Bu çalışmayla uzun etkili günlük tek doz cialis iNOS indüksiyonundan bağımsız gibi görünen cGMP ilişkili mekanizma vasıtasıyla CN hasarlanmasının neden olduğu korporal fibrozisden, levitra ve viagra kadar etkili koruduğu gösterildi. Ancak karar vermek için halen ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtildi.

viagra 100 mg fiyatıErektil disfonksiyon tedavisi fosfodiesteraz tip 5 inhibitörlerinin kullanıma girmesi ile büyük değişiklik göstermiştir. Oral tedavinin güvenli, kolay uygulanır ve etkili olması ya da ileri yaşlarda bile kullanılabilmesi ED’li hastaların tedavisinde önemli avantajdır. Bununla birlikte bu hastaların yarısına yakınında PDE-5 inhibitörlerinin kullanımının bırakıldığı görülmektedir. Son zamanlarda oral ilaçlara alternatif tedaviler olarak alprostadilin intrakavernoz yol ile uygulanması ya da üretral supozituvar formu bildirilmiştir. Bu tedavi şekillerinde alprostadil güvenli viagra ve etkili olmasına karşın uygulama yolları rahatsız edici olabilmektedir. Alprostadil krem, alprostadilin yeni formu olup cilt geçirgenliğini artırarak ilacın dağılımını sağlamaktadır. Bu krem glans penise, meatusun üstüne uygulanır. Bu çalışmada topikal alprostadil krem kullanımının orta ve şiddetli ED tedavisindeki etkinliği araştırılmıştır. İki merkezli, randomize ve çift kör değerlendirme 2001 ve 2003 yılları arasında yapılmıştır. En az üç ay süreli yetersiz ereksiyon yakınması olan hastalardan IIEF skoru 25 ve altı olanlar çalışmaya alınmışlardır. Hastalar evlerinde 100, 200 ve 300 μg alprostadili 12 hafta kullandılar. Toplam 1732 hastadan 434’ü plasebo grubunu oluştururken, 434 hasta 100 μg, 430 hasta 200 μg ve 434 hastada 300 μg topikal alprostadil krem kullanmışlardır. Bu çalışmada plasebo grubunda yaş ortalaması 60.9 yıl olarak saptanırken, 100 μg, 200 μg ve 300 μg alprostadil kullanan hastalardaki yaş ortalamaları sırası ile 60.8, 60.0 ve 61.0 yıl olarak saptanmıştır. Her gruptaki diyabet, kardiyak bozukluk ve prostatektomi operasyonu geçiren hasta sayısı ile hipertansif hasta sayısı arasında fark görülmemektedir. Bütün gruplarda plaseboya göre ortalama IIEF skorları, anlamlı olacak şekilde artmıştır. Hasta memnuniyeti doz bağımlı olmak üzere plaseboya göre anlamlı olacak şekilde artmıştır. Toplam 12 haftalık tedavi sonrası 100, 200, 300 μg tedavi uygulanan gruplarda düzelme oranları sırası ile %40, %47 ve %52 olarak saptanırken plasebo grubunda düzelme oranı %20 olarak saptandı. Toplam yan etki oranı % 2.7 olarak saptanırken ciddi yan etki olmadığı gözlendi. En sık yan etkiler uygulama yerinde yanma, genital ağrı ve genital eritem olarak rapor edildi. Ancak bu yan etkiler iki saat içinde spontan olarak ortadan kayboldu. Bu çalışmada üç farklı dozda kullanılan alprostadilin, plaseboya göre anlamlı olacak şekilde etkin olduğu görülmektedir. Bununla birlikte etkinliğin oranı viagra fiyatı, cialis ve levitra ile kıyaslandığında daha düşük kalmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları topikal alprostadil kremin ED tedavisinde orta düzeyde düzelme sağladığını ortaya koymaktadır. Başarının orta düzeyde olması önceki çalışmalara göre seçilen grupların farklılığıyla ile açıklanabilir. Bu çalışmada hastaların %21’i diyabetik, %12’si prostatektomi geçirenler, %16’sı nitrat ve alfa bloker kullananlar ve %18’i de daha önce viagra alım öyküsü olanlar gibi, ED tedavisinde zor gruba giren hastalardan oluşmaktaydı. Bundan başka, hastaların ortalama yaşının bütün gruplar için yaklaşık 60 yıl olması da bir etkendir. Bu çalışmada topikal alprostadil kremin orta ve şiddetli ED tedavisinde küçük ancak anlamlı derecede düzelme sağladığı görülmüştür. Hasta memnuniyetinde ise 12 haftalık tedavi sonunda önemli düzelme olduğu saptanmıştır. Topikal alprostadil krem, kolay uygulanmasının yanında güvenli ve iyi tolere edilmekte olup yan etkilerinin büyük çoğunluğu uygulama yerinden kaynaklanmaktadır. PDE-5 inhibitörü ilaçları tercih etmeyen ya da alamayan hastalarda bu tedavi şekli alternatif bir yöntem olarak görülmektedir.

Viagra etkinliği ED’un fliddeti ile iliflkilidir

Pazar, 04 Temmuz 2010

viagra kullanımınaErektil disfonksiyonlu yaşlı erkeklerde viagra zayıf yanıtı öngören risk faktörleri. Erektil disfonksiyon hayatı tehdit eden bir problem olmamakla birlikte, hayat kalitesini bozan bir sağlık sorunudur. Epidemiyolojik çalışmalar. ED prevalansının yaş ve kronik hastalıklar ile arttığını göstermiştir. ED tedavisinde 50-100 mg viagra kullanımına hastaların %74-82’si başarılı yanıt vermektedir. Ancak, radikal prostatektomi operasyonu geçiren ve ileri derecede DM’u olan hastalarda başarılı yanıt oranı %20-30’lara kadar düşmektedir. Ayrıca, viagra yanıtsızlık hipogonadizm ile de bire bir ilişkilidir. Bu çalışmada viagra yanıtsızlığının risk faktörleri ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Çalışmaya en az 6 ay süreli kronik ED’si olan 60 yaş üzerindeki 162 hasta dahil edilmiştir. Tüm hastaların detaylı anamnez alınarak fizik muayeneleri yapılmış ve kan basınçları ölçülmüştür. Standart kan testleri, serum glukoz düzeyi ve lipid profili ile değerlendirilmiş, hormon panelinde ise sabah saat 08-10 arasında alınan serum örneğinde prolaktin ve total testosteron düzeyleri ölçülmüştür. Farmakolojik ereksiyon testi intrakavernozal PG-E1 ile yapılmıştır. Hastaların seksüel fonksiyonlarının değerlendirilmesinde IIEF skoru kullanılmış ve bu skorlamaya göre 6-10 arası şiddetli ED, 11-16 arası orta ED, 17-21 arası hafif-orta ED, 22-25 arası hafif ED ve 26-30 arası normal unstabil kardiyak hastalığı olan ve nitrat içerikli ilaç kullanan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya alınan tüm hastalara standart doz olarak cinsel ilişkiden 1 saat önce 50 mg viagra verilmiş, ancak hastaların tolerans düzeylerine ve ilaç etkinliğine göre doz 100 mg’a çıkarılmış veya bir hastada olduğu gibi 25 mg’a düşürülmüştür. Tedaviden 8 hafta sonra hastalar IIEF skoru ile tekrar değerlendirilmişlerdir. Çalışmaya dahil edilen 162 hastanın 76’sının viagra tedavisine yanıt vermiştir. Hastaların 44’ü 100 mg, 31’i 50 mg ile başarılı sonuç gösterirken, 1 hasta 25 mg viagra yanıt vermiştir. İstatistiksel değerlendirmede kontrolsüz DM varlığı, sigara tüketimi, hipogonadizm varlığı ve düşük EF skoru olan hastaların viagra yanıtı yetersiz olarak saptandı. En sık görülen yan etkiler baş ağrısı ve yüzde kızarıklık olarak tespit edildi. Viagra 1998 yılından beri 100’ün üzerinde klinik çalışmada ve 8000’in üzerinde ED’li hastada kullanılmıştır. Bu çalışmaların ortak sonuçları göre – %56.8-67.6 oranında başarılı yanıt rapor edilmiştir. Viagra etkinliği ED’un şiddeti ile ilişkilidir. Hafif ED’da etki yüksek iken, şiddetli ED’da etkinlik %47 civarındadır.

Bitkisel 100 mg ViagraAyrıca yaş ile etkinlik arasında da yakın korelasyon vardır. Komorbid patolojilerin varlığı, özellikle hipogonadik bireylerde viagra yanıtsızlık oranı yüksektir. Bu durum androjenlerin nörovasküler mekanizmalar üzerine direkt etkisinin azalmış olmasından kaynaklanmaktadır. Rat penisinde yapılan çalışmalarda, testosteron ve metaboliti olan 5DHT’nin nöronal NO sentaz gen ekspresyonunu uyardığı ve NO sentezinin arttığı ve bu durumun ereksiyonla sonuçlandığı gösterilmiştir. Yine aynı çalışmada testosteron ilavesinin PDE-5 gen ekspresyonu ve penil NO sentaz aktivitesini artırdığı gösterilmiştir. Ayrıca EF skoru düşük olan hastalarda viagra yanıtsızlık oranı daha yüksek bulunmuştur. İnsanlarda yapılan çalışmalarda da, serbest testosteron düzeylerinin, kavernozal arter pik sistolik hızı ve rezistivite indeksi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Arteriyojenik ED’si olan, düşük veya normal androjen düzeyi olan hastalara, kısa süreli testosteron ilavesinin kavernozal kan akımında ve dolayısıyla viagra yanıt oranında artışla sonuçlandığı gözlenmiştir. Viagra 100 mg yanıtsız olgularda da testosteron replasmanının tedaviye yanıtı artırdığı saptanmıştır. İntrakavernozal PG-E1 enjeksiyonuna yanıt ile viagra etkinliği arasında ilişki kurulamamıştır. Bu durum etki mekanizmalarındaki farktan kaynaklanıyor olabilir. PG-E1 cAMP üzerinden etki gösterirken, viagra cGMP üzerinden etki etmektedir. Sigara içimi endoteliyal disfonksiyon yaparak ED patofizyolojisinde önemli rol oynar. Sigara içenlerde endotel bağımlı vasküler yanıtta bozulma ve NO salınımında azalma ile viagra yanıtsızlık oranı artar. Bu çalışmada da kronik sigara içenlerde viagra yanıt belirgin olarak azalalttığı ve sigarayı bırakanlarda sigara içmeye devam edenlere göre yanıt oranının arttığı gösterilmiştir. Birçok çalışmada DM’nin viagra yanıtsızlığının en önemli sebeplerinden olduğu gösterilmiştir. DM’nin şiddeti, süresi, insülin tedavisi, metabolik kontrol ve vasküler komplikasyonların varlığı bu durumu belirleyen faktörlerdir. Sonuç olarak ED’si olan yaşlı erkeklerin yaklaşık yarısı viagra tedavisine yeterli yanıt vermemektedir. Hastaların temel EF skoru, hipogonadizm varlığı ve sigara içimi viagra yanıtsızlığı ile ilişkili en temel faktörlerdir. Ancak sigara içiminin bırakılması ve hipogonadik bireylerde testosteron replasmanı viagra maksimal yanıt sağlanmasında en önemli iki faktördür.

Tibet Bitkisel Viagra Nedir

Pazartesi, 24 Mayıs 2010

Viagra levitraModern Tibet Bitkisel Herbalist Profesör doktoru Puru-Liang; Tibet Bitkisel Eczacılığında bulunan kutsal kitaplar ve gizli formüllerden aldığı bitkiler ve esanslar ile 50 yıllık özel tecrübelerini ve çalışmalarını bir araya getirerek, gergedan boynuzu dahil 38 çin bitkisel ilacını bir araya getirerek bulmuş olduğu; çok kuvvetli erkeklik ereksiyon kuvveti veren, cinsel kuvveti artıran, ereksiyon süresini uzatan, cinsel birleşme sayısını arttıran, doğurganlık etkisi veren, ve bunları sağlarken hiçbir yan etki vermeyen tamamıyle bitkisel bir afrodizyaktır. Hem %100 doğal olduğundan hem de çok çabuk etkisini gösterdiğinden dolayı Uzakdoğu afrodizyakları arasında bir numaralı yerini almıştır. Tibet Kaplanı hiçbir kimyasal madde içermediğinden ve erkek bünyesine olağanüstü cinsel güç sağladığından dolayı, Bugün Uzakdoğu’da 90 yaşına kadar erkekler tarafından kullanılmaktadır. Ve kesinlikle hiçbir yan etkisi yoktur.