‘Viagra satış fiyatı’ kategorisi için Arşiv

Viagra, Levitra, Cialis Satış

Cumartesi, 04 Aralık 2010
Film tablet Fiyat Hap başına Siparişi
Viagra 50 mg x 10 tablet $36.95 $3.70 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 20 tablet $53.95 $2.70 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 30 tablet $67.95 $2.27 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 60 tablet $107.95 $1.80 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 90 tablet $141.95 $1.58 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 120 tablet $165.95 $1.38 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 180 tablet $226.95 $1.26 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 270 tablet $309.95 $1.15 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 360 tablet $396.95 $1.10 Viagra Hemen Al
Cialis20 mg x 10 tablet $44.95 $4.50 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 20 tablet $69.95 $3.50 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 30 tablet $92.95 $3.10 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 60 tablet $154.95 $2.58 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 90 tablet $199.95 $2.22 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 120 tablet $226.95 $1.89 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 180 tablet $303.95 $1.69 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 270 tablet $403.95 $1.50 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 360 tablet $503.95 $1.40 Cialis Hemen Al
Levitra 20 mg x 10 tablet $49.95 $5.00 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 20 tablet $79.95 $4.00 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 30 tablet $99.95 $3.33 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 60 tablet $174.95 $2.92 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 90 tablet $239.95 $2.67 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 120 tablet $292.95 $2.44 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 180 tablet $395.95 $2.20 Levitra Hemen Al

Sık olarak viagra fiyatı kullanılması intrakorporeal düz kas içeriğini

Çarşamba, 15 Eylül 2010

viagra cialis nedirÇeviri: www.viagraeczane.com. Radikal prostatektomi tekniğinde sağlanan tüm gelişmelere karşın erektil disfonksiyon sıklığı serilerde belirtilen % 58 – % 68 oranlarından daha yüksektir. RP sonrası ED nörojenik, arteriyojenik veya venojenik nedenlerle oluşabilir. Kavernöz sinirlerin hasarlanması ile nörojenik, aksesuar pudental arterlerin cerrahi kaybı ile arteriyojenik, korporokavernozal veno-oklüziv disfonksiyon nedeniyle veno-oklüziv ED gelişebilir. RP sonrası görülen ED’de VOD görülme ihtimali % 50’ye ulaşabilmektedir. Uzamış hipoksi veya kullanılmama atrofisine bağlı gelişen fibrosiz ve düz kas disfonksiyonu bu duruma sebep olabilir. Postoperatif dönemde zaman geçtikçe VOD görülme ihtimali artar. Ereksiyonun başlaması ve devamı için normal düz kas içeriği ve fonksiyonunun gerekli olduğu bilinmektedir. Normalde kavernozal düz kas oranı ortalama % 40-50’dir.sildenafil viagra fiyatı VOD olanlarda ise bu oran % 10-36’dır. Korpora kavernozadaki düz kas içeriği yaşam boyunca sabit değildir ve birçok olay etki eder. Artmış oksijen basıncı, testosteron, insülin benzeri büyüme faktörü düz kas miktarını korur ve arttırır iken kronik iskemi, yaşlanma, nörojenik hasar ve TGF-ß fibrozisi uyarır. RP sonrası uzun süreli hipoksi intrakorporeal fibrozisin nedenidir. Kavernöz nörovasküler yapıya cerrahi travma veya aksesuar pudental arter kaybına bağlı olarak arteriel akımdaki ani düşme oksijenize viagra nedir kan eksikliğine neden olabilir. Bu durum kronik iskemiye ve dolayısıyla profibrotik elemanların düzeylerinin yükselmesine neden olur. Nörolojik açıdan kavernöz sinirler postoperatif refraktör periyoda sahiptir ve bu dönemde penil dokuya sadece minimal uyarı iletilmektedir. Bu periyotta korporeal düz kas için koruyucu olduğu düşünülen nokturnal ereksiyonlar görülmez. Sinir dokusu iyileşip, penis yeniden oksijenize olduğunda kavernozal düz kaslar geri dönülmez şekilde hasarlanmış olabilir. Birlikte bulunan intrakorporeal fibrozis, anormal düz kas fonksiyonu, artmış venöz kaçak sonucunda ED gelişir. VOD’u engellemek için proerektil tedaviye erkenden başlama önemlidir. Bu amaçla negatif basınçlı vakum cihazları ve intrakorporeal enjeksiyonlar kullanılmışlardır.viagra fiyatı Yapılan bir çalışmada alprostadil’in intrakavernozal enjeksiyonuyla VOD’un azaldığını ve potenste daha çok düzelme olduğu bildirilmiştir. Viagra’nın tedaviye girdikten sonra ED’de kullanılması bir devrim olmuştur. Ancak, bu hastalardaki başarı oranı % 45’dir. Bu çalışma viagra’nın erken kullanımının intrakorporeal fibrozisi veya düz kas disfonksiyonunu azaltarak erektil fonksiyonun yeniden kazanılmasında etkili olduğu hipotezini araştırmak için yapılmıştır ve viagranın alprostadile benzer bir koruyucu etkisi olup olmadığını araştıran ilk çalışmadır. RRP geçiren prostat kanserli 40 potent gönüllü 2 tedavi grubuna ayrılmış gruba kateterin çekildiği günden sonra 6 ay boyunca gün aşırı 50 mg gruba 100 mg viagra verilmiş. Preoperatif dönemde ve postoperatif aydan sonra kavernozal biyopsi yapılmış, grupta düz kas içeriğinin preoperatif ve postoperatif değerleri arasında istatistiksel anlamlı bir fark saptanmamış, gruptaki 9/11 hastada düz kas içeriğinde artış, 2/9’unda azalma gözlenmiş, grupta postop, ayda düz kas içeriğinde anlamlı artış saptanmış. Bu hastaların 9’unda düz kas içeriğinde artış, birinde azalma mevcutmuş. Viagra koruyucu etkisini korporal hipoksiyi azaltarak ve koruyucu bir ortam sağlayarak gösterir. Kavernöz sinirlerin iyileşme periyodu esnasında korporeal düz kasların korunması VOD’un başlamasını önler ve gelecekte ereksiyonların oluşmasına yardımcı olur. NO üreten çok az miktarda sinir dokusunun varlığı viagra yeterli miktarda fonksiyon yaparak koruyucu çevre oluşturmasını ve olasılıkla cGMP’nin hafifçe yükselmesini sağlar. Bir başka teoriye göre viagra fiyatı potansiyel olarak düz kas fibrozisini ortadan kaldırma etkisinin yanı sıra sinir koruyucu etkisi de olabilir. Sonuç olarak RP sonrası erken dönemden itibaren ve sık olarak viagra kullanılması intrakorporeal düz kas içeriğini ve muhtemelen nöral dokuyu kısa süreli koruyucu etkisi var olarak gözükmektedir.

Grup A ihtiyaç halinde iliflkiden 1 saat önce 50 mg viagra grup B günlük 20 mg levitra

Perşembe, 29 Temmuz 2010

Viagra satış fiyatıViagra primer prematür ejakülasyonu tedavi edebilir mi? Prospektif bir çalışma Erken veya hızlı ejakülasyon olarak bilinen prematür ejakülasyon, penetrasyon esnasında az bir cinsel uyarı ile istem dışı olarak sürekli veya tekrarlayan ejakülasyon olarak tanımlanmaktadır. Erkeklerin %75’ini etkileyen ve görülme sıklığı %21’den fazla olan prematür ejakülasyon, erkeklerdeki en yaygın cinsel bozukluktur. Ayrıca prematür ejakülasyon’li erkeklerin %30’unda eş zamanlı erektil işlev bozukluğu görülebilmektedir. ED tedavisinde kullanılan viagra’nın prematür ejakülasyon’ye olan olumlu etkisi birkaç çalışmada bildirilmiş ancak ilişki tatmin skoru belirtilmemiştir. Yazarlar bu çalışmada prematür ejakülasyon tedavisi için paroksetin ve viagra ayrı gruplarda kullanmış ve sonuçları üçüncü grupta tek başına sıkıştırma tekniği önerdikleri olgularla karşılaştırmışlardır. Karşılaştırılan parametreler, vajina içerisinde kalış süresi, prematür ejakülasyon derecesi, erkek ve kadın ISS ve haftalık ilişki sayısıdır. 2001-2004 tarihleri arasında prematür ejakülasyon rahatsızlığı ile başvuran 286 hastayı çalışmaya dahil eden yazarlar, prematür ejakülasyon’yi, penetrasyon öncesi veya 2 dk, içerisindeki ejakülasyon olarak tanımlamaktadırlar. En az 6 aydır sabit partnere sahip olan olguların hepsi çalışma öncesi psikolojik profil analizinden geçmişler. Prematür ejakülasyon derecesi, IELT, uluslar arası erektil fonksiyon indeksi, ISS, ilişki sıklığı ve ilacın yan etkileri 3. ve 6. ayda kaydedilmiş. Aynı zamanda partnerlerin ISS’leri de değerlendirmeye alınmıştır. Sekonder prematür ejakülasyon, ED, düşük libido, depresyon da dahil olmak üzere majör psikiyatrik veya psikolojik rahatsızlıklar, alkol, ilaç veya madde bağımlılıkları, SSRİ veya viagra alımını engelleyecek organik rahatsızlık ve geçmiş 3 ay içinde prematür ejakülasyon tedavisi için başka ilaç alımı çalışmadan dışlanma kriterleri olarak belirlenmiştir.

100 mg viagra prematür ejakülasyonuPrimer prematür ejakülasyon’li 180 hastayı çalışmaya alan yazarlar, olguları rastgele üç gruba ayırmış, grup A ihtiyaç halinde ilişkiden 1 saat önce 50 mg viagra, grup B günlük 20 mg paroksetin almış, Grup C’deki olgular ise sıkıştırma tekniği uygulamışlardır. IELT partnerler tarafından ölçülmüş ve geçen 3 ay içinde ortalama IELT süresi 2 dk’dan az olanlar ve prematür ejakülasyon derecesi 4 veya daha fazla olanlar çalışmaya dahil edilmişlerdir. İlişki tatmin skoru, geçtiğimiz 3 ay boyunca ne sıklıkla zevk aldın?, sorusuna verilen cevaba göre ölçülmüş ve son 3 ay içinde haftalık vajinal penetrasyon sıklığı 0.5 veya daha fazla olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Gruplarda olguların ortalama yaş ve prematür ejakülasyon süreleri arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. IELT, prematür ejakülasyon derecesi, ISS ve ilişki sıklığına bakıldığında başlangıçta 3 grup arasında fark yokken, başlangıca göre 3 ve 6. aylarda ilişki sıklığı haricindeki tüm parametrelerde anlamlı farklılık görülmüştür. Parametrelerdeki olumlu düzelme viagra grubunda en fazla iken sırası ile paroksetin ve sıkıştırma tekniğinde de tüm parametrelerde düzelme olduğu belirtilmiştir. Viagra ve paroksetinin birlikte kullanılması durumunda tatmini arttırma olasılığına karşı, bu çalışmada viagra ve paroksetin ayrı gruplarda tek başına kullanılmış ve sıkıştırma tekniği ile karşılaştırılmışlardır. Sonuçta, paroksetin ve sıkıştırma tekniği ile karşılaştırıldığında viagra ile tedavide tüm ölçülen parametrelerde anlamlı gelişme görülmüştür. Bunun dışında 100 mg viagra grubunda tedaviyi bırakma oranı da diğer gruplardan anlamlı olarak düşük ve çalışma sonunda aynı tedaviye devam etmek isteyen olgu oranı ise belirgin olarak fazla bulunmuştur. Viagra IELT, ISS ve ilişki sıklığını artırırken, prematür ejakülasyon derecesini hafif veya orta yan etkilerle azaltmaktadır. PDE5 inhibitörlerinin prematür ejakülasyon tedavisinde yeri olup olmayacağının belirlenebilmesi için, yüksek hasta sayılı, üretici sponsorluğunda, çift kör, plasebo kontrollü ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Viagra satış fiyatı

Perşembe, 27 Mayıs 2010

Viagra satış fiyatıİktidarsızlığın tedavisinde son yıllarda yaşanan en büyük gelişme şüphesiz yüzyılın ilacı olarak tanımlanan Viagra. Öyle ki bu ilaç, iktidarsızlığın tanımı ve tedavisinde milat oldu. Piyasaya çıktığı 1998 yılından bu yana artık Viagra’dan öncesi ve sonrası konuşuluyor, iktidarsızlık tedavisinde açılan yeni yollardan söz ediliyor. Bu mucize ilacın bulunmasının ardından daha iyilerine doğru bir arayış başladı. Artık 10 dakika gibi Viagra’dan daha kısa sürede etki edenlerden, 24 saat süreyle etkisini koruyanlara, yan etkisi yok denecek kadar az olanlara kadar pek çok iktidarsızlık hapı, sorunun kökten çözüyor. İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, erektil disfonksiyon ED yani sertleşme sorununun tedavisinde kullanılan en yeni ilaçları anlattı. Önce ağızdan alınan ilaçlarla tedaviye başlanır. Yanıt alınmazsa peniste, içi kan dolu tüplere ilaç enjekte edilerek veya negatif basınçla çalışan vakum cihazıyla suni sertleşme sağlanır. Yine sonuç alınmazsa son çare olarak penise protez yani mutluluk çubuğu takılır. İlaçlar penis üzerinden ve beyinden etkili olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Penis üzerinden etkili olan ilaç, tüm dünyada ağızdan alınan ilk ilaç olan sildenafil sitrat yani Pfizer’in ürettiği Viagra. Türkiye’de aynı etken maddeden üretilen iki ilaç daha var, Sildegra ve Vigrande. Bu ilaçlar penis düz kaslarını genişleterek etki gösteriyor. Günde bir kereden fazla olmamak üzere, cinsel ilişkiden 1 saat önce alınmalı ve etkisinin ortaya çıkabilmesi için cinsel uyaran olmalıdır. İlacın etkisi 4 saat sürüyor ve tüm hastaların yüzde 75 ila 80’inde etkili oluyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, mavi – yeşil görme, hazımsızlık, yüzde kızarma gibi yan etkileri olabiliyor. Ağır kalp yetmezliği ve düşük tansiyonu olanlarla kalp damarlarını genişletici ilaçlar olan nitrat grubu ilaçları kullananlar denememeli. Beyin üzerinden etki eden ilk ilaç Apomorfin – Uprima. Cinsel uyarı sırasında beyinden bazı maddeler salgılanır ve bu maddeler kan veya sinir yoluyla penise iletilerek sertleşme sağlarlar. Bu maddelerden en önemlisi dopamin’dir. Apomorfin beyinde dopamin salgısını arttırarak etki eder. Türkiye’de piyasaya çıkmak üzere olan bu ilacın en önemli özelliği dil altı kullanılması. Bu özelliğiyle 10 dakikada kana geçiyor. Etkisi de 18 – 19 dakika gibi kısa bir sürede ortaya çıkıyor. Ağızdan alınan ve penise etkili olan ikinci grup ilaç Vardenafil Bayer. Viagra’dan daha kısa sürede etki gösteren ve etkisi biraz daha uzun süren bu ilaç, yan etkileri daha az olduğu için daha fazla hasta tarafından kullanılabilecek. İlaç, piyasaya sürülmek üzere. Hafif tansiyon düşüklüğü ve nabız artışı dışında ciddi yan etkisi görülmediğinden viagra kullanamayan hastalarda ümit vaat ediyor. Piyasaya sürülmek üzere olan diğer yeni ilaç ise Tadalafil LillyIcos. Sildenafil ve Vardenafil’e göre etkinliği daha fazla, yan etkileri daha az. Etkisi 16 dakikada başlayıp 17.5 saate kadar sürüyor. 24 saat boyunca seksi garanti ediyor. Görme bozukluğuna yol açmıyor. Çok az hastada baş ağrısı, hazımsızlık gibi yan etkiler görülebiliyor. Penise enjekte edilen ilaçları kullanıyoruz. Bunun için de ülkemizde üç grup ilaç kullanılıyor. Papaverine, Prostoglandin ve Fentolamin. Bu ilaçları hasta haftada 1-3 defa olmak üzere cinsel ilişkiden 10 dakika önce insülin enjektörüyle penisine zerk ederek ereksiyon sağlıyor.