‘Viagra fiyatı 100 mg’ olarak etiketlenmiş yazılar

Viagra, Levitra, Cialis Satış

Cumartesi, 04 Aralık 2010
Film tablet Fiyat Hap başına Siparişi
Viagra 50 mg x 10 tablet $36.95 $3.70 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 20 tablet $53.95 $2.70 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 30 tablet $67.95 $2.27 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 60 tablet $107.95 $1.80 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 90 tablet $141.95 $1.58 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 120 tablet $165.95 $1.38 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 180 tablet $226.95 $1.26 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 270 tablet $309.95 $1.15 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 360 tablet $396.95 $1.10 Viagra Hemen Al
Cialis20 mg x 10 tablet $44.95 $4.50 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 20 tablet $69.95 $3.50 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 30 tablet $92.95 $3.10 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 60 tablet $154.95 $2.58 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 90 tablet $199.95 $2.22 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 120 tablet $226.95 $1.89 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 180 tablet $303.95 $1.69 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 270 tablet $403.95 $1.50 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 360 tablet $503.95 $1.40 Cialis Hemen Al
Levitra 20 mg x 10 tablet $49.95 $5.00 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 20 tablet $79.95 $4.00 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 30 tablet $99.95 $3.33 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 60 tablet $174.95 $2.92 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 90 tablet $239.95 $2.67 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 120 tablet $292.95 $2.44 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 180 tablet $395.95 $2.20 Levitra Hemen Al

Viagra kullanımının profilini ortaya çıkarmak amaçlanmıfltır

Pazartesi, 19 Temmuz 2010

viagra 100Çeviri: www.viagraeczane.com. Viagra 1998’de, seksüel disfonksiyonlu erkeklerde kullanılmak üzere U.S. Food and Drug Administration onayı almış ilk oral impotans ajanıdır. Klinik çalışmalara göre erektil disfonksiyon bulgularını hafişetmede yaklaşık %70 olguda etkili olduğu bildirilmiştir. Tanıtım kampanyalarıyla viagra, toplumun ED tanı ve tedavisi konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmuştur. Başlangıçta yaşlı erkekleri hedef alan bu kampanyaların, daha sonraları gençlere de yönelmesi sağlık planlama sponsorlarının ilaç bütçelerini etkilemeye başlamıştır. Bu çalışmada 1998-2002 yılları arasında, sigortalı erişkinlerde viagra kullanımının profilini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Olgular ED gelişmesini etkileyebilecek yaşam evrelerine göre gruplanmıştır. Eczane kayıtlarından toplam 5,083,582 erişkin sürekli kullanıcı 5 yıllık inceleme için uygun bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda viagra kullanımı mutlak prevelansının 1998’den 2002’ye kadar olan sürede %84 arttığı gözlenmiştir. Çalışma sürecinde erkeklerde prevelans artarken, kadınlarda prevelansın azaldığı kaydedilmiştir. Mutlak prevelanstaki en büyük artış 46-55 yaş arası erkeklerde gözlenirken, en fazla düşüş 56-65 yaş arası kadınlarda saptanmıştır. En hızlı büyüyen kullanıcı kesiminin 18-45 yaş arası erkekler olduğu tespit edilmiştir.

pfizer 100 mg viagra1999 yılında, 18-45 yaş arası erkekler hariç tüm kullanıcı gruplarında azalma gözlenmiştir. Bu azalmanın, organik nitratlarla beraber kullanıldığında Viagra’nın kardiyak ölümlere neden olabileceğine ilişkin yayınlarla eş zamanlı olduğu saptanmıştır. Çalışma sürecinde kullanıcı başına düşen viagra tableti miktarında azalma tespit edilmiştir. Bu reçetelerin çok büyük bir kısmının 56 yaş üzeri erkeklere ait olduğu kaydedilmiştir. Viagra ile birlikte reçete edilen direkt ED gelişimine yol açan ilaçlar ve ED ile sonuçlanan hastalıklarda kullanılabilen ilaçlar incelenerek, altta yatan etyolojiye yönelik viagra kullanım prevelansının ayırt edilmesine çalışılmıştır. Beş yıllık çalışma sürecinde bu prevelansta azalma gözlenmiştir. Hastalığa ya da ilaca bağlı gelişen ED tedavisi için viagra kullanan hastaların oranının azalması, bu ilacın pekiştirici madde olarak kullanıldığını açığa çıkarmıştır. Ayrıca bu çalışmada viagra reçetelerinin büyük çoğunluğunun birinci basamak doktorları tarafından reçete edildiği ve bu durumun çalışma sürecinde artarak sürdüğü kaydedilmiştir. Viagra’nın ürologlar tarafından reçete edilmesi çalışma sürecinde neredeyse yarı yarıya azalırken, diğer branşlarda çalışan hekimler tarafından reçete edilmesinde hafifçe artma gözlenmiştir. Yapılan araştırmalara göre 40-70 yaş arası erkeklerde ED prevelansı %11-35 olmasına rağmen, 56-65 yaş erkeklerde viagra kullanım prevelansı sadece %7’ye ulaşmaktadır. Bu bulgular impotans ilaçlarının genel kullanımının zamanla artacağını ve bu kullanımın altta yatan etyolojik nedeni olmayan, daha genç erkek ve kadın kullanıcılar arasında artış göstereceğine işaret etmektedir.

Viagra, ED bulunan yafllı hastalarda, minimal istenmeyen etki profili ile güvenli ve efektif olarak kullanılabilir

Pazartesi, 12 Temmuz 2010

ED 100 mg viagra fiyatıErektil işlev bozukluğu, erkekleri en sık etkileyen kronik hastalıklardan birisidir ve yaşlanmayla birlikte prevalansı artmaktadır. Yapılan tüm epidemiyolojik çalışmalar yaşlanma ile ED prevalansı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Gözlemlere göre 60 yaşından sonra ED oranı diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı gibi komorbiditelerden bağımsız olarak artış göstermektedir. 1998 yılında kullanıma girdiğinden beri fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri ED hastalarında ilk basamak tedavi olarak kabul görmüştür. Bu çalışma viagra’nın yaşlı hasta grubunda etkinliğinin ve güvenilirliğinin tanımlanması amacıyla yapılmıştır. Altmış yaş üzerinde viagra kullanan hastaların yaş, ED süresi, takip süresi, komorbidite faktörleri ve alt üriner sistem semptomlarını içeren veritabanı oluşturuldu. Hastalar yaşlarına göre 3 gruba ayrıldılar. Viagra’nın etkinliği Uluslararası Erektil İşlev İndeksi ile değerlendirildi. Güvenilirlik araştırması olarak hastalara her kontrolde herhangi bir istenmeyen etki olup olmadığı soruldu. Üç grup arasındaki farkların değerlendirilmesinde ANOVA kullanıldı. 167 hastanın verileri toplandı. Tüm gruplarda ortalama vasküler komorbidite sayısı 2 idi ve gruplar arasında eşit olarak dağılmaktaydı. Hastaların %46’sında AÜSS mevcuttu ve yaşla birlikte AÜSS varlığı anlamlı olarak artmaktaydı Birinci grupta viagra olumlu cevap açısından diğer 2 gruba göre belirgin fark saptandı. Viagra kullanımıyla tüm gruplarda erektil işlev skorunda artış görüldü. EF skorunda ortalama fark tüm gruplar ele alındığında 5,7 idi ve en yüksek fark grup 1’de gözlendi. Viagra kullanımıyla 1. grupta %46, 2. grupta %42, 3. grupta ise %36 hastanın EF skoru normal kabul edilen seviyeye indi. Hastaların %18’inde baş ağrısı, %8’inde ateş basması ve dispepsi, %5’inde nazal konjesyon ve %2’sinde görme bozukluğu görüldü.

İstenmeyen etkiler açısından gruplar arasında fark yoktu. Hastaların 3’ü (%1,8) çalışma sırasında tedaviyi bıraktı. Plasebo kontrollü çalışmalarda viagra’nın diyabetik, iskemik kalp hastalığı olan ve antihipertansif kullanan hastalarda uzun süreli kullanımda etkili ve iyi tolere edilebilen bir ajan olduğu rapor edilmiştir. Çalışmanın sonuçları da bulguları desteklemektedir. Altmış yaş üzeri erkeklerde tedaviye genel yanıt oranı %54 olmakla birlikte yaşın artmasıyla yanıt oranı belirgin olarak düşmektedir. Erektil işlev skorlarındaki düzelme açısından da yaş grupları arasında belirgin fark mevcuttur. 100 mg viagra ile yapılan çalışmalarda bildirilen istenmeyen etkiler genelikle hafif ve geçicidir. Çok merkezli, plasebo kontrollü ve esnek dozlu bir çalışmada viagra grubunda doza bağımlı yan etki oranı %60 iken ilginç şekilde plasebo grubunda da %41 olarak bulunmuştur. Beş adet çift kör, plasebo kontrollü çalışmanın meta analizinde diyabet hastalığı olan ve olmayan 65 yaş üstü hasta grubunda viagra ile plasebo arasında ereksiyon açısından belirgin fark görüldüğü rapor edilmiştir. Tüm bu veriler çalışmanın sonuçlarıyla uyum içindedir. Yaşın artması ile istenmeyen etki profilinde veya dağılımında değişiklik gözlenmemiştir. Yaşlı toplumda ED tedavisinde PDE5 inhibitörleri birinci seçenek olarak kullanılmalıdır. Viagra, ED bulunan yaşlı hastalarda, minimal istenmeyen etki profili ile güvenli ve efektif olarak kullanılabilir.

Viagra fiyatı 100 mg – Viagra nedir

Perşembe, 27 Mayıs 2010

Viagra fiyatıArtık türkiye’de değil dünyada viagra nedir ne işe yarar diye sorsanız herkezin cevabı hazırdır herhalde. Alt tarafı bir küçük mavi hap pek çok insanın cinsel hayatının ayrılmaz parçası oldu. 5 yaşında çocuk bile biliyor artık viagra’nın ne olduğunu, ne işe yaradığını. Viagra’nın ne olduğunu bildigimize göre viagra hakkında bilmemiz gereken kullanırken yada kullanmadan önce nasıl bir işlemi var öğrenelim ki sonra zorluk çekmeyelim.

  • İlk olarak Pfizer tarafından çıkarılan baklava şeklindeki tabletlerin etkin maddesi sildenafil. Dünya ilaç tarihinde en hızla genişleyen satış rakamına bu ilaç ulaştı.
  • Viagra cinsel arzu uyandırmıyor ve ancak partnerini cinsel olarak arzulayan erkeklerde ereksiyon sağlıyor. Bu nedenle, cinsel gücüne Viagra sayesinde kavuşan pek çok erkek, cinsel yönden arzulayabilecekleri’ genç kadınlar uğruna eşlerinden boşandı. Viagra boşanmaları adı verilen bu süreç, feministleri çılgına çeviriyor.
  • Türkiye’de ilk başlarda doktor heyeti raporunu istinaden yazılan reçeteyle verilen Viagra, bugün artık reçetesiz satın alınabiliyor. Amerika ve İngiltere gibi Viagra’nın reçeteye tabi olduğu ülkelerde ise online ilaç satışı yoluyla Viagra satışları gerçekleşiyor. Diabet ve tansiyon hastalarının Viagra’yı doktor kontrolünde kullanması tavsiye ediliyor.
  • Online yoldan satılan viagraların pek çoğu sahte. Batı’da ‘sahte viagra’ satışının önlenmesi için Viagra satışlarının reçetesiz hale getirilmesi konusu da tartışılıyor.
  • Viagra bir tedavi, sertleşme bozukluğu ise bir semptom. Sertleşme bozukluğunun kardiyo vasküler bir bozukluktan dolayı ortaya çıktığı durumda, doktora danışmadan viagra kullanan erkekler, kalp rahatsızlığını görmezlikten gelmiş olabiliyor. Bu durumda yaşanan kalp krizlerinin sorumlusu Viagra değil, kullanıcının zaten mevcut olan kalp sorunları oluyor.
  • Viagra greyfurt suyuyla almak kandaki sildenafil seviyesinde ufak bir yükselmeye neden olabilir. Aynı şekilde karpuzda bulunan sitrülin maddesi de vücut tarafından arjinin maddesine çevriliyor ve bu maddenin vücuttaki etkisi Viagra’nın etkisine benziyor.
  • Viagra’nın en çok rastlanan yan etkileri, başağrısı, göz kararması ve göz kararması. 2005 ve 2007 yıllarında Amerikan Federal İlaç Dairesi, Pfizer’i uyararak kullanıclara Viagra’nin körlük ve sağırlığa yol açabileceği uyarsında bulunmasını istedi. Kalp rahatsızlığıyla ilgili ilaç kullananlar veya nitrat bileşiği içeren maddelerle birlikte alındığında Viagranın tehlikeli yan etkileri görülebiliyor.
  • Viagra fiyatı her ne kadar ereksiyon sağlıyorsa da Belfast’taki Queen’s Üniversitesi’nden Dr. David Green’in yaptığı bir araştırmaya göre Viagra sperm hücrelerinin dölleme yeteneğini düşürüyor. Ancak Viagra kullanan erkelerin pek çoğu zaten artık çocuk sahibi olmak istemeyen bir yaş grubunda oldukları için, bur durum ciddi bir sorun olarak görülmüyor.
  • Viagra’nın kategorisi içinde değerlendirilebilecek Sextasy, Poke ve Vitamin V gibi ilaçlar kokain ve eskstazi’nin etkisini dengeleme işlevi görüyor. Ama Viagra’yı amil nitratlarla karıştırmak ani tansiyon düşmelerine yol açabiliyor ki bunu sonucunda kalp krizi riski yüksek. Viagra’yı asla uyuşturucuyla birlikte kullanmamak gerekiyor.
  • Viagra, cinsel gücü pekiştirmek açısından erkeklerde o kadar garantili bir etkiye sahip ki bir tür psikolojik bağımlılık yaratabiliyor. Normalde ereksiyon bozukluğu yaşamayacak bile olsalar, bazı kullanıcılar her ihtimale karşı viagra almayı sürdürüyorlar.